Category:

Thị trường DeFi

Tài chính phi tập trung (hay còn gọi là “DeFi” hoặc “Tài chính mở”) đề cập đến một số giao thức phi tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng tài chính mở. Các giao thức DeFi đại diện cho một loại thực thể hoàn toàn mới, một loại thực thể gần như có thể mở rộng vô hạn về thu nhập, đồng thời có quyền tự do sử dụng thu nhập đó theo ý muốn. Có thể khẳng định rằng các giao thức DeFi canh tác năng suất sẽ là các tổ chức phi nhà nước vì lợi nhuận đầu tiên trong lịch sử.
[the_ad_group id=”30242″]