Category:

Solana

Solana đang xây dựng kiến ​​trúc blockchain của họ dựa trên Proof of History (PoH); một bằng chứng để xác minh thứ tự và thời gian trôi qua giữa các sự kiện. Mục đích của PoH được sử dụng để mã hóa thời gian trôi qua không tin cậy vào một sổ cái. Cơ chế đồng thuận Proof of Stake (PoS) sau đó được tận dụng để xác nhận trình tự hiện tại do trình tạo Proof of History tạo ra. PoS cũng được sử dụng để bỏ phiếu và chọn nút trình tạo Bằng chứng lịch sử tiếp theo và để trừng phạt bất kỳ trình xác thực nào hành động chống lại lợi ích của mạng.
Thông lượng của Solana lên đến 710k giao dịch / giây trên mạng 1gb mà không cần phân vùng dữ liệu.