Category:

Polkadot

Polkadot là một nền tảng cho phép các blockchain đa dạng truyền tải các thông điệp, bao gồm cả giá trị, theo cách không tin cậy; chia sẻ các tính năng độc đáo của họ trong khi tổng hợp bảo mật của họ. Tóm lại, Polkadot là một công nghệ đa chuỗi không đồng nhất có thể mở rộng.
Polkadot có thể được coi là tương đương với một tập hợp các chuỗi độc lập (ví dụ: một tập hợp chứa Ethereum, Ethereum Classic, Namecoin và Bitcoin) ngoại trừ các bổ sung quan trọng: bảo mật tổng hợp và khả năng giao dịch liên chuỗi không tin cậy.
Nhiều parachains gốc của Polkadot sẽ được viết bằng cách sử dụng Polkadot Runtime Environment SDK (ví dụ: Parity Technologies ‘Substrate).