Category:

GameFi

GameFi (Game Finance) là nơi giao thoa của trò chơi blockchain và tài chính. Khía cạnh tài chính của trò chơi thường được cung cấp bởi mã thông báo và NFT (mã thông báo không thể thay thế).
Đối với mã thông báo, thường có hai loại; một là đơn vị tiền tệ thực tế trong trò chơi và một là liên quan đến quản trị. Tuy nhiên, mã thông báo quản trị thường sẽ cung cấp một số tiện ích trong chính trò chơi.
NFT thường được sử dụng để đại diện cho các vật phẩm trò chơi, nhân vật, đất đai và tài sản kỹ thuật số. Trong trò chơi thông thường, người chơi không thực sự sở hữu tài sản trò chơi và họ không thể giao dịch chúng trên thị trường. Với NFT, họ sở hữu chúng trên blockchain và có thể bán chúng trên thị trường mở.