G20 chính thức hỗ trợ các nguyên tắc về tiền điện tử của FATF yêu cầu sàn giao dịch chia sẻ dữ liệu khách hàng

0
28
ßïîíèÿ. Îñàêà. Ãëàâû äåëåãàöèé ãîñóäàðñòâ-ó÷àñòíèêîâ Ãðóïïû äâàäöàòè, ïðèãëàøåííûõ ñòðàí è ìåæäóíàðîäíûõ îðãàíèçàöèé âî âðåìÿ ñîâìåñòíîãî ôîòîãðàôèðîâàíèÿ â ìåæäóíàðîäíîì âûñòàâî÷íîì êîìïëåêñå INTEX Osaka.Ìèõàèë Ìåòöåëü/ÒÀÑÑ

Nhóm Twenty (G20), một diễn đàn quốc tế dành cho chính phủ từ 19 quốc gia và EU, đã chính thức hoan nghênh các hướng dẫn về tiền điện tử do Cơ quan giám sát rửa tiền toàn cầu, Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) thiết lập.

Tại hội nghị G20 năm 2019 diễn ra vào ngày 28 tháng 6 tại Osaka, Nhật Bản, diễn đàn cho biết: 

“Chúng tôi tái khẳng định cam kết áp dụng Tiêu chuẩn FATF sửa đổi gần đây cho các tài sản ảo và các nhà cung cấp liên quan để chống rửa tiền và chống lại việc tài trợ cho khủng bố. “

FATF đã phát hành các hướng dẫn về tiền điện tử lần cuối vào ngày 21 tháng 6, trong đó bắt buộc các sàn giao dịch thu thập và chuyển thông tin khách hàng như tên người khởi tạo, số tài khoản và thông tin quốc gia, cũng như tên người thụ hưởng và số tài khoản của người thụ hưởng, trong các giao dịch.

G20 đã xác nhận ý định tuân thủ các hướng dẫn của FATF, nhưng giờ đây nó đã chính thức công bố hỗ trợ tại Hội nghị thượng đỉnh. 

Ngược lại, các nhà lãnh đạo ngành công nghiệp tại các công ty tiền điện tử như Circle, Coinbase và Chainalysis, nói rằng việc tuân thủ các hướng dẫn của FATF trên toàn cầu có thể tốn chi phí thực hiện và cần sự hợp tác chưa từng có trên toàn cầu.

G20 tiếp tục nói rằng họ đang theo dõi chặt chẽ sự phát triển của ngành trong ngành công nghiệp tiền điện tử và vẫn cảnh giác với các rủi ro hiện tại và đang nổi lên, mặc dù tài sản tiền điện tử hiện tại không phải là một mối đe dọa đối với sự ổn định tài chính toàn cầu.

Nhóm này cũng hoan nghênh công việc đang diễn ra của Ủy ban ổn định tài chính (FSB), về những tác động có thể có của các công nghệ tài chính phi tập trung và làm thế nào các cơ quan quản lý có thể tham gia vào các bên liên quan khác.

Theo Theblock


Đầu tư vào tiền mã hoá tiềm năng rất lớn nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro cao. Chúng tôi khuyến nghị bạn tìm hiểu thật kỹ và có tư vấn từ chuyên gia trong lãnh vực bạn có ý định đầu tư. Tất cả các thông tin chúng tôi cung cấp ở đây không phải là tư vấn khuyến khích bạn đầu tư hay bảo đảm sự đầu tư thành công .

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here